Tarieven en vergoedingen volwassenen

Onderstaand vindt u onze tarieven en vergoedingen met betrekking tot Basis en Specialistische GGZ (BGGZ en SGGZ) die gelden van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Tarieven en vergoedingen volwassenen
neuroCare Nederland voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is.

Verwijzing
Indien u bij ons in behandeling wilt komen en u wilt in aanmerking komen voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar, dan heeft u allereerst een doorverwijzing van uw huisarts of psychiater nodig voor psychologische diagnostiek en/ of behandeling. Uw huisarts/psychiater schat in of dit een doorverwijzing moet zijn voor Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Uiteraard kunnen wij u hierover telefonisch meer uitleg geven en kan uw huisarts/psychiater ons hierover altijd consulteren. De verwijsbrief moet in ons bezit zijn voordat u een afspraak kunt maken voor een intake (eerste gesprek).

Indien u geen verwijzing heeft, kunt u wel in behandeling komen maar komt deze niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Behandeling is dan voor eigen rekening.

Belangrijk voor u om te weten is dat uw zorgverzekeraar niet zonder meer toestaat dat u voor dezelfde diagnose op twee of meer plaatsen tegelijk in behandeling bent. Denkt u hierbij aan het tegelijkertijd volgen van een psychotherapeutisch traject bij een andere praktijk/instelling. Indien dit voor u een probleem vormt, is het verstandig eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Uitzondering hierop kan zijn als u onder behandeling bent van een psychiater waar u medicatie krijgt voorgeschreven. In dit geval staat de zorgverzekeraar wel toe dat u bij zowel de psychiater als neuroCare voor dezelfde diagnose onder behandeling bent. Bij twijfel adviseren wij altijd eerst uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Wij zijn in het bezit van een BIG-registratie, mocht uw verzekeraar daar om vragen. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.

BGGZ trajecten
Protocollaire behandelingen vanuit het kader cognitieve gedragstherapie, andere kortdurende psychologische hulpverlening, EMDR (indien kortdurend) en slaap adviestrajecten vallen bij ons over het algemeen onder BGGZ. Indien u een doorverwijzing heeft voor BGGZ, betekent dit dat er een maximumbedrag is vastgesteld, wat voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt van ons maandelijks een nota voor de behandelingen die u heeft ondergaan. Het tarief voor een BGGZ sessie bedraagt €115,-. De zorgverzekeraar vergoedt echter pas (gedeeltelijk) aan het einde van het behandeltraject. Hiervoor ontvangt u aan het einde van het behandeltraject van ons een 'overzichtsnota' die u zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).

SGGZ trajecten
Langer durende behandeling bij (multi)complexe problematiek valt onder SGGZ zorg. rTMS en neurofeedback-behandelingen vallen hier ook onder.

Een SGGZ-behandeltraject zal altijd vooraf gegaan worden door een diagnostiek fase, bestaande uit onder andere intake, onderzoek en adviesgesprek. De kosten van deze diagnostiek fase kunnen worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Om het voor NCG mogelijk te maken nota’s direct te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar, dient u een ‘akte van Cessie’ te ondertekenen.

Wilt u bij ons in behandeling komen voor therapieresistente depressie en heeft u een SGGZ-doorverwijzing van uw huisarts, dan komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekering indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. Wij hebben geen contracten met verzekeraars. Een eventueel nog aanwezig jaarlijks eigen risico wordt met u verrekend.

Is er sprake van een ander soort polis, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden. Dat zal, afhankelijk van uw polis, tussen de 60% en 100% liggen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

Voor alle overige indicaties, dus ook rTMS bij obsessieve compulsieve problematiek, zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

Een rTMS of neurofeedback consult valt uiteen in een psychotherapie-deel en een neurofeedback of rTMS deel. Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar (mits er een doorverwijzing voor SGGZ aanwezig is) aan het einde van het behandeltraject of na 365 dagen (indien uw zorgtraject langer dan een jaar duurt). Indien uw zorgverzekeraar uw eigen risico met ons verrekend dan ontvangt u hiervoor aan het einde van het traject/jaar een nota. neuroCare heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Het neurofeedback of rTMS deel betreft ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. Hiervoor krijgt u van ons maandelijks een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit neurofeedback of rTMS deel, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, is €60,- per sessie. De standaard tijdsduur van een gecombineerde sessie is 45 minuten. In de eerste fase van uw behandeling zal ook een afspraak worden gepland met de klinisch psycholoog (regiebehandelaar) zodat deze het behandelproces mee kan bewaken.

Indien uw verzekeraar aan het einde van het behandeltraject een eigen risico in mindering brengt op het te vergoeden bedrag aan neuroCare, zullen wij dit bedrag bij u in rekening brengen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u mogelijk opvoeren als 'zorgkosten' in uw inkomstenbelasting.

Geen doorverwijzing van de huisarts of psychiater?

Indien u geen doorverwijzing heeft, dan kunt u wel in behandeling komen maar is het hele traject (diagnostiek, psychotherapie en evt. rTMS/Neurofeedback) voor eigen rekening. Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten). Als u geen doorverwijzing heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten.

Tarieven en vergoedingen kinderen tot 18 jaar

Verwijzing en beschikking

De vergoeding van psychologische zorg voor uw kind (tot 18 jaar) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente in plaats van de zorgverzekering.

 Indien u een rechtstreekse verwijzing van uw huisarts heeft naar neuroCare Nederland, kan zorg, waaronder Neurofeedback bij kinderen, gedeeltelijk of soms geheel vergoed worden door uw gemeente.

Regio Haaglanden en regio Centraal Gelderland

neuroCare Nederland heeft contracten in het kader van Jeugdzorg met de regio Haaglanden en de regio Centraal Gelderland.
Onder de regio Haaglanden vallen de gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 
Onder de regio Centraal Gelderland vallen de gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
Bovengenoemde contracten houden in dat de behandeltrajecten voor cliënten jonger dan 18 jaar door de betreffende gemeenten vergoed worden.

Praktisch gezien werkt dit als volgt.

Met de verwijsbrief BGGZ of SGGZ (van toepassing op alle Neurofeedback trajecten) die u van de huisarts ontvangen heeft voor uw zoon of dochter, meldt u zich aan bij neuroCare Nederland. Vervolgens doen wij een verzoek bij de betreffende gemeente voor goedkeuring van het behandeltraject. De gemeente neemt het verzoek in behandeling en voert daarbij o.a. een woonplaats check uit. Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn over de toewijzing.

Overige gemeenten

Bent u niet woonachtig in de regio Haaglanden of de regio Centraal Gelderland, dan dient u naast de doorverwijzing ook een beschikking (goedkeuring) van uw gemeente te hebben. Indien wenselijk kunnen wij een behandelofferte opstellen die u kunt overleggen aan uw gemeente ten behoeve van het toekennen van deze beschikking. Indien u een beschikking van de gemeente heeft, staat hierin vermeldt voor welk bedrag uw gemeente zorg vergoedt voor uw kind en eventuele andere voorwaarden/aandachtspunten. Deze kunnen per gemeente verschillen. Derhalve is het van belang de beschikking met ons door te nemen voorafgaand aan het behandeltraject.Sommige verzekeraars, waaronder VGZ, OVGZ en VVAA, hebben in hun aanvullende (gezins)polis nog een vergoeding voor Neurofeedback voor kinderen tot 18 jaar. Informeer bij uw verzekering of dit ook voor u geldt. Deze vergoeding komt bovenop een eventuele vergoeding van de gemeente en kan pas aan het einde van het behandeltraject worden ingediend. Hiervoor ontvangt u desgewenst van een ons een 'verzamelnota' aan het einde van het behandeltraject die u zelf kunt indienen.Geen doorverwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente?

Indien u geen doorverwijzing of beschikking heeft, dan kan uw kind wel in behandeling komen maar is het behandeltraject (diagnostiek, psychotherapie en evt. Neurofeedback) voor eigen rekening. Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).

Als u geen doorverwijzing of beschikking heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten.