Tarieven en vergoedingen volwassenen

Onderstaand vindt u onze tarieven en vergoedingen met betrekking tot Basis en Specialistische GGZ (BGGZ en SGGZ) die gelden vanaf 1 januari 2017 t/m 30 juni 2017.

Tarieven en vergoedingen volwassenen
neuroCare Nederland voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is.

Verwijzing
Indien u bij ons in behandeling wilt komen en u wilt in aanmerking komen voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar, dan heeft u allereerst een doorverwijzing van uw huisarts nodig voor psychologische diagnostiek en/ of behandeling. Uw huisarts schat in of dit een doorverwijzing moet zijn voor Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Uiteraard kunnen wij u hierover telefonisch meer uitleg geven en kan uw huisarts ons hierover altijd consulteren. De verwijsbrief moet in ons bezit zijn voordat u een afspraak kunt maken voor een intake (eerste gesprek).

Indien u geen verwijzing heeft, kunt u wel in behandeling komen maar komt deze niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Behandeling is dan voor eigen rekening.
Belangrijk voor u om te weten is dat uw zorgverzekeraar niet toestaat dat u voor dezelfde diagnose op twee of meer plaatsen tegelijk in behandeling bent. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn indien u medicatie voorgeschreven krijgt van een psychiater. Indien dit voor u een probleem vormt, is het verstandig eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Wij zijn in het bezit van een BIG-registratie, mocht uw verzekeraar daar om vragen. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.

BGGZ trajecten
Protocollaire behandelingen vanuit het kader cognitieve gedragstherapie, andere kortdurende psychologische hulpverlening, EMDR (indien kortdurend) en slaap adviestrajecten vallen bij ons over het algemeen onder BGGZ. Indien u een doorverwijzing heeft voor BGGZ, betekent dit dat er een maximumbedrag is vastgesteld, wat voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt van ons twee keer per maand een nota voor de behandelingen die u heeft ondergaan. De zorgverzekeraar vergoedt echter pas (gedeeltelijk) aan het einde van het behandeltraject. Hiervoor ontvangt u aan het einde van het behandeltraject van ons een 'overzichtsnota' die u zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.
Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).

SGGZ trajecten
Langer durende behandeling bij (multi)complexe problematiek valt onder SGGZ zorg. rTMS en neurofeedback-behandelingen vallen hier ook onder.

Een SGGZ-behandeltraject zal altijd vooraf gegaan worden door een diagnostiek fase, bestaande uit onder andere intake, onderzoek en adviesgesprek. De kosten van deze diagnostiek fase kunnen worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. 

Indien er vervolgens een indicatie is voor rTMS of Neurofeedback behandeling, geldt dat deze altijd uiteen valt in een psychotherapie-deel en een rTMS/Neurofeedback deel. Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het rTMS/Neurofeedback deel betreft nog ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. Hiervoor krijgt u van ons twee keer per maand een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit rTMS/Neurofeedback gedeelte, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, vindt u onderstaand. Dit tarief geldt alleen indien u een doorverwijzing heeft voor SGGZ.

Indien uw zorgverzekeraar aan het einde van het diagnostisch- en/of behandeltraject, uw eigen risico in mindering brengt op het te vergoeden bedrag aan neuroCare, zullen wij dit verrekende eigen risico bij u in rekening brengen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u mogelijk opvoeren als 'zorgkosten' in uw inkomstenbelasting.

Geen doorverwijzing van de huisarts?

Indien u geen doorverwijzing heeft, dan kunt u wel in behandeling komen maar is het hele traject (diagnostiek, psychotherapie en evt rTMS/Neurofeedback) voor eigen rekening.
Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).

Als u geen doorverwijzing heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten

Tarieven volwassenen (ouder dan 18 jaar)

Basis GGZ

95

  • Intakegesprek, Cognitieve Gedragstherapie, slaapadviezen, EMDR

Specialistische GGZ

45

  • Eigen bijdrage rTMS (depressie en OCS, als onderdeel van combinatiebehandeling SGGZ)

Specialistische GGZ

45

  • Eigen bijdrage Neurofeedback (aandachtsklachten, slaapproblemen, als onderdeel van combinatiebehandeling SGGZ)

Tarieven en vergoedingen kinderen tot 18 jaar

Verwijzing en beschikking
De vergoeding van psychologische zorg voor uw kind (tot 18 jaar) valt sinds enige tijd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente in plaats van de zorgverzekering.

Indien u een rechtstreekse verwijzing van uw huisarts heeft naar neuroCare Nederland, kan zorg, waaronder Neurofeedback bij kinderen, gedeeltelijk of soms geheel vergoed worden door uw gemeente.

Regio Haaglanden

neuroCare Nederland heeft een contract in het kader van Jeugdzorg met de regio Haaglanden.
Hieronder vallen de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het contract houdt in dat de behandeltrajecten voor cliënten jonger dan 18 jaar door de betreffende gemeente vergoed worden.

Praktisch gezien werkt dit als volgt.
Met de verwijsbrief BGGZ of SGGZ (van toepassing op alle Neurofeedback trajecten) die u van de huisarts ontvangen heeft voor uw zoon of dochter, meldt u zich aan bij neuroCare Nederland. Vervolgens doen wij een verzoek bij de betreffende gemeente voor goedkeuring van het behandeltraject. De gemeente neemt het verzoek in behandeling en voert daarbij o.a. een woonplaatscheck uit. Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn over de toewijzing.

Overige gemeenten

Bent u niet woonachtig in de regio Haaglanden, dan dient u naast de doorverwijzing ook een beschikking (goedkeuring) van uw gemeente te hebben. Indien wenselijk kunnen wij een behandelofferte opstellen die u kunt overleggen aan uw gemeente ten behoeve van het toekennen van deze beschikking.

Indien u een beschikking van de gemeente heeft, staat hierin vermeldt voor welk bedrag uw gemeente zorg vergoedt voor uw kind en eventuele andere voorwaarden/aandachtspunten. Deze kunnen per gemeente verschillen. Derhalve is het van belang de beschikking met ons door te nemen voorafgaand aan het behandeltraject.

Sommige verzekeraars, waaronder VGZ, OVGZ en VVAA, hebben in 2016 in hun aanvullende (gezins)polis nog een vergoeding voor Neurofeedback voor kinderen tot 18 jaar. Informeer bij uw verzekering of dit ook voor u geldt. Deze vergoeding komt bovenop een eventuele vergoeding van de gemeente en kan pas aan het einde van het behandeltraject worden ingediend. Hiervoor ontvangt u desgewenst van een ons een 'verzamelnota' aan het einde van het behandeltraject die u zelf kunt indienen.

Geen doorverwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente?
Indien u geen doorverwijzing of beschikking heeft, dan kan uw kind wel in behandeling komen maar is het behandeltraject (diagnostiek, psychotherapie en evt. Neurofeedback) voor eigen rekening.
Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).

Als u geen doorverwijzing of beschikking heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten.